Mazal Tov to Sally & Harvey Goldstein

Mazal Tov to Sally and Harvey Goldstein on the engagement of their three grandchildren in Israel.